ข้อความที่ : 945
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.จตุร​วิทย์​ โ​ตลา​ เลขที่​2​0​ ม1/8

ข้อความที่ : 944
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายชวลิต ฉัตรไพบูลย์วัฒน์

ข้อความที่ : 943
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ดชธนกรแม้น พยัคผฆ์ป6/61นักเรียนซาลวน

ข้อความที่ : 942
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ญ.ธวัลรัตน์ จาบทอง ป.6/6 เลขที่42 โรงเรียนโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 941
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ญ.กฤษณา สุ่มประดิษฐ์ ชั้นป.6/6 เลขที่ 38

ข้อความที่ : 940
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.กรณ์รัฐ ปรางศรี ป.6/6 เลขที่20 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 939
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ธนกฤต เพ็ญเขตรกิจ ป.6/6 เลขที่22 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 938
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ญพีรดา อสุนี ณ อยุธยา ชั้นป.6/6 เลข37

ข้อความที่ : 937
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช ภควัต แสงนาค ป6/6 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 936
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.สิรพัฒน์ โทนคำ ป6/6 เลขที่17 นักเรียนโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 935
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ดชกิตติธัช สัญจร ป6/6 เลขที่ 23 โรงเรียนลาซาลโชติรวินครสวรรค์

ข้อความที่ : 934
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ธนวิชช์ สดชื่นบริบูรณ์ ป.6/6 เลขที่ 10 นักเรียนโรงเรียนลาวาลโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 933
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ญ. มลธิชา แก้วบุญศรี ป.6/6 เลขที่44 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 932
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ญ.ญาณิกา วีระสิทธิ์ ป.6/6 เลขที่39 นักเรียนโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 931
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ญ.นาตาชา ศุภศิริเจริญกุล ป.6/6 ดรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 930
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ญ.ภัณฑิรา ต้นสุวรรณ์ ป6/6เลขที่32 นักเรียนโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 929
คำถวายพระพร :         ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ศักดิ์สิทธิ์ กิตติวรวัฒน์ ป.6/6 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 928
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ญ.สุชาดา บุญนาคท้วม ป.6/6 เลขที่40 นักเรียนโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 927
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช ศิรีฦกษ์ อ่อนพึ่ง ป6/6 18 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 926
คำถวายพระพร :         ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ญปณิธิ สมจิตร ป6/6นักเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 925
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.มหาสมุทร ชาตาคม ป.6/6 เลขที่15 นักเรียนโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 924
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ศุภโชค ทองประเทือง ป6-6เลขที่14นักเรียนโรงลาซาลโชติรวีนคสวรรค์

ข้อความที่ : 923
คำถวายพระพร :         ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ก้องกิจ พรมทา ป6/6 เลขที่24 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรค์

ข้อความที่ : 922
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ี่ด.ช.ธนภัทร ชญาพิพรรธน์ ป.6/6 เลขที่11 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 921
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ญ พัทร์ธีรา แสงไทร ป.6/6 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 920
คำถวายพระพร :         ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช วัชรากร ปั้นนาค ชั้นป.6/6 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 919
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : เด็กหญิงสาธินี หงษ์โต ป.6/6 เลขที่31 โรงเรียนลาซาโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 918
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ญ.ปาริตา เชื้อชุ่ม ชั้นป.6/6 เลขที่36 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 917
คำถวายพระพร :         ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ธเนศวร จัตุพิศ ป.6/6นักเรียนโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 916
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ญ ฌิชาภา ชาญสุทธิกนก ป.6/6เลขที่29 นักเรียนโรงเรียนลาซาลโชติรวีนคสวรรค์


ทั้งหมด :945 Record : 32 Page : 1 2 3 4 5    หน้าถัดไป