ข้อความที่ : 915
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ปญญากร หาญประกอบ ป.6/6 เลขที่ 27 นักเรียนโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 914
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.สัณหวัจน์ ไทยวัฒนาตระ...ล ชั้น ป.6/6 เลขที่26 นักเรียนโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 913
คำถวายพระพร :         ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ประชาปิติ ผลเนตร ป.6/6 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 912
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ญ

ข้อความที่ : 911
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ญ.สุสิริกัญญา สมเดช ป6/3 เลขที่26 นักเรียนโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 910
คำถวายพระพร :         ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ธนกฤต พึ่งสุข ป.6/3 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 909
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช วิชญ์ภาส ไกรสร นักเรียนโรงเรียนลาซโชติรวีนค

ข้อความที่ : 908
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ญ.ศศิสุขกัญญา สมเดช ชั้นป.6/3 เลขที่27

ข้อความที่ : 907
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.พงศ์พณิช สีบุ ป.6/3นักเรียนโรงเรียนลาซาลโชติรวีนคสรร๕์

ข้อความที่ : 906
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช. ลภัส ดาวเรือง ป.6/3 นักเรียนโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 905
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ด.ช.อดิเทพ มงคลชัยอรัญญา ป.6/3 เลขที่16

ข้อความที่ : 904
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางฐิติรัชยา ยศสิริพรชัย

ข้อความที่ : 903
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางนภาลัย จาบทอง ผู้ปกครองโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 902
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ญ.อมาติกา ดีวรรณ ป6-3 เลขที่34

ข้อความที่ : 901
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ญ.ลักษณา เกตุแก้ว ชั้น ป.6/3

ข้อความที่ : 900
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ธีรพงศ์ ขำอินทร์ ป.6/3 เลขที่8

ข้อความที่ : 899
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : โรงเรียนลาวาลโชติรวีนครสวรรค์ด.ช.คณาธิป ทรัพย์เทมา ป6/3 เลขที่21

ข้อความที่ : 898
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ชินาธิป ถิ่นน้อย ป.6-3 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 897
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ญ.ศศิกัญชณา ยี่สาคร ป.6/3 นักเรียนโรงเรียนลาซา

ข้อความที่ : 896
คำถวายพระพร :         ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ญ.รัฏฐิภากรณ์ นาคเกษม ป.6/3 เลขที่25 นักเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 895
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.วรรธนันธ์ มฤธากร นักเรียนโรงเรียนลาซาลวีน ชั้นป.6/3

ข้อความที่ : 894
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : เด็กหญิง รพีพร แก้วเพชร ป.6/3 เลขที่28 นักเรียนโรงเรียนลาซาลโติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 893
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.สุรกฤต ฤทธิ์เมือง ป.6/3 นักเรียนโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 892
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นางปาริฉัตร พุ่มทอง

ข้อความที่ : 891
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.เสฎฐวุฒิ แสงหล้า ป.6/3 เลขที่ 20

ข้อความที่ : 890
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ญ.ธนภรณ์ เทือกลาด ป.6/3 เลขที่40

ข้อความที่ : 889
คำถวายพระพร :         ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ปุญญพัฒน์ หมวกเอี่ยมนักเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ป.6/3

ข้อความที่ : 888
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ญ.ทิพย์สุคนธ์ สัมมาอรรถ

ข้อความที่ : 887
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ญศรีพนารัฐ ทองไทย

ข้อความที่ : 886
คำถวายพระพร :         ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : เด็กหญิงพรรัมภา เกิดบาง ชั้นป.6/3 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์


ทั้งหมด :945 Record : 32 Page : ย้อนกลับ   1 2 3 4 5    หน้าถัดไป